Regulamin rejestracji i utrzymywania domen internetowych przez abonentów utrzymujących domeny w NASK za pośrednictwem Partnera NASK.
  • Płatności dokonywane są w formie przedpłat na podstawie wystawionej wcześniej faktury proforma.
  • Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres, w przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 30 dniowy okres reklamacyjny.
  • Transfery domen do naszego systemu są bezpłatne.
  • Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do naszego systemu od innych Partnerów są bezpłatne.
  • Klient przed przeniesieniem domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny u obecnego rejestratora na kolejny rok.

Okres trwania umowy i własność domeny.

Nowe rezerwacje. Nowa domena w procesie rezerwacji, jest blokowana w systemie centralnym NASK i nie jest już dostępna dla innych. Otrzymana faktura jest podstawą do przekazania środków na konto rejestratora. Wnioskodawca staje się właścicielem domeny (nabywcą usługi) tylko w przypadku dokonania terminowej wpłaty według faktury w nieprzekraczalnym okresie do 10 dni. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikacje zamówionej usługi zostaną zwrócone wpłacającym a usługi uważa się za nie nabyte, abonent traci prawa związane z rezerwacja domen. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen zarezerwowanych na jednej fakturze proforma. Sytuacja taka powinna być zgłoszona rejestratorowi w okresie ważności proformy. Rejestrator może dokonać na własną odpowiedzialność ostatecznej rejestracji domeny bez uzyskania środków w całości lub części od wnioskodawcy. W takim przypadku to rejestrator a nie abonent staje się nabywcą usługi i właścicielem domen do czasu uzyskania w 100% środków z przeterminowanej faktury proforma lub innych środków wg odrębnej umowy. Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z faktury w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora.

Odnowienia - przedłużenie rezerwacji. Podstawą do przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma (forma przedpłaty na następny okres). Faktura taka jest dostarczana abonentowi w formie e-mail 21 dni przed data wygaśnięcia abonamentu. W przypadku braku reakcji na proformę 4 dni przed wygaśnięciem przychodzi przypomnienie o braku środków za odnowienie domeny.

Wygaśnięcie domeny. Państwa domena zarejestrowana w systemie w przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia, jest wyłączana przez system centralny NASK bez naszego udziału.